مروري بر وضعيت آلودگي ميکروبي ادويه ها در جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري بر وضعيت آلودگي ميکروبي ادويه ها در جهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله مروری است بر پژوهش های اخیر انجام گرفته برای تعیین وضعیت آلودگی میکروبی ادویه ها در سراسرجهان, کـه در چهار بخش شیوع های منتقله از راه مصرف ادویه ها, آلودگی باکتریایی, آلودگی سالمونلایی و آلودگی قارچی ارائه گردیده است. آلودگی باکتریایی ادویه ها از این جهت اهمیت دارد که ادویه ها گاهی به غذاهایی افزوده میشوند که به صورت خام مصرف می گردند یا به عنوان طعم دهنده نهایی یا برای تزئین غذاهای پخته شده بکار میروند و هیچگونه فرآیند حرارتی را طی نمیکننـد و در نتیجه آلودگی میکروبی از بین نمیرود. از طرف دیگر اسپور باکتریها نسبت به حرارت طبخ غذا مقاومت دارنـد و از بـین نمیروند و ممکن است در شرایط مناسب در غذاها تندش یافته و سم تولید کنند و منجر به مسمومیت غذایی در انسان شـوند. اهمیت آلودگی ادویه به قارچ ها هم از نظر فساد مواد غذایی و هم از نظر تولید مایکوتوکسین ها میباشد. تحقیقات انجـام شـده نشان می دهند که همچنان آلودگی باکتریایی و قارچی به میزان نسبتاً زیادی در ادویه هـای مصـرفی وجـود دارد. شـیوع هـای منتقله از راه مصرف ادویه ها که در سالهای اخیر در برخی از کشورها رخ داده اند و اکثراً ناشی از گونه های سـالمونلا بـوده انـد, مؤید این مطلب میباشند. اقدامات لازم جهت کاهش آلودگی میکروبی ادویه ها ضروری است.

لینک کمکی