تأثير حمايت سازماني برمشتري مداري کارکنان و بازده کاري سازمان (مطالعه موردي: بانک ملي استان آذربايجان شرقي)

س یا همایش : اولين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهريتعداد صفحات :14چکیده مقاله: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر مشتری مداری کارکنان و بازده کاری سازمان می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت از تحقیقهای توصیفی پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمره نحقیقات کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری، کارکنان صف شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی هستند. حجم این افراد 450 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه را برابر با 207 نفر در نظر گرفته شده است. برای انتخاب اعضای نمونه تحقیقاتی، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برا

مقاله سازه هاي غشايي کششي

ارد بخشی از متن مقاله سازه هاي غشايي کششي : محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): آتوسا پورجوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش فناوری دانشگاه علم و صنعت ایراناحمد اخلاصی – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران چکیده: در دنیای امروز و با وجود مشغله های بسیار و هجوم وسیع تکنولوژی و اطلاعات انسان ها نیاز بیشتری به فضاهای آرام بخش و به دو ر از هیجانات و شلوغی روزمرگیدارند و از آنجایی که انسان همیشه به دنبال تبعیت از قوانین و فرمهای طبیعت است و کمال هر چیز رادر محیط طبیعی اطراف خود جستجو می کند جهت بیان

تحليل و بررسي آسيب هاي فرهنگي اجتماعي در فضاهاي شهري

س یا همایش : اولين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهريتعداد صفحات :10چکیده مقاله: در قرن حاضر که قرن انقلاب شهری نامیده شده است، رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، زندگی شهری شهروندان را با مشکلات و آسیبهای فرهنگی اجتماعی عدیدهای مواجه نموده است، که این آسیبها زمینهساز بستری برای - بروز ناهنجاری ها در فضاهای شهری برای شهروندان بهخصوص جوانان در دوران بلوغ و نوجوانی میباشد. با توجه به اینکه فضاهای شهری در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می کنند، بنابراین اهمیت این فضاها بر کسی پوشیده نیست، لذا نحوه برخورد شهرسازان با فضاهای شه